Studio Pilates trening og fysioterapi AS

 

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERAPI AS

 

STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERAPI AS

-Skal tilrettelegge trening slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

-Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.

-Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse  med ferieavvikling, helligdager og liknende.

-Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret. Herunder tap og skader av klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

-Fastsetter de regler som gjelder i senteret.

- Gjenglemte ting oppbevares i 14 dager.

 

MEDLEMMET

-Må til enhver tid ta ansvar for at telefonnummer og adresser er oppdatert i vårt register.

-Plikter å oppgi ny adresse ved flytting eller endring av navn, bankkonto m.m.

-Plikter å informere STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERPI AS ved endring av bankkontonummer, dersom man benytter AvtaleGiro.

-Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.

-Skal ikke la private eiendeler ligge igjen i garderobeskap til neste besøk.

-Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gis.

 

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

-Kontrakten trer i kraft fra den dato medlemmet mottar kontrakten, eller ved annen avtalt dato.

-Medlemskap betalt kontant løper fra innmeldt dato og frem til fastsatt sluttdato.

-Medlemskap med avtalegiroordning fortsetter å løpe etter bindingstidens slutt til det blir sagt opp skriftlig.

-Av sikkerhetsmessige årsaker, skal barn ikke oppholde seg i apparatsalen.

 

3. FRYSING AV MEDLEMSKAP

En kontrakt kan fryses ved følgende grunner:

-Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.

-Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

-Utstasjonering i jobb eller studier.

-1 mnd. pr år i forbindelse med ferie. kunden må være borte i 4 sammenhengende uker.

 

Frysning av medlemskontrakten PÅ GRUNN AV FERIE GJØRES AV KUNDEN, VED Å LOGGE SEG INN PÅ MIN SIDE.  Frysing av kontraktsperioden gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Medlemskapet forskyves med like mange måneder som det gir fritak for, slik at medlemskapets varighet blir det samme. Ved avtalegiroordning kan betalingsfri periode avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FOR Å FÅ FRYSE MEDLEMSKAPET I FORBINDELSE MED FERIE MÅ KUNDEN REGISTRER DET FØRSTE  DAGEN. I  MND. FØR KUNDEN SKAL VÆRE BORTE. DVS. FOR Å FRYSE BETALINGEN I JULI MÅ DET GIS SKRIFLIG BESKJED FØR DEN 1. JUNI.

 

4. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Treningsavtalen inngås ved at kunden registrerer seg via hjemmesiden www.pilatestromso.no <bli medlem>.

Ved innmelding betales de første to måneder. Forskuttert beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet betaler treningsavgiften uavhengig av treningsmengde. STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERAPI AS forbeholder seg retten til å indeksregulere prisene i henhold til KPI hvert år uten forutgående varsel. Ved andre prisendringer vil STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERAPI AS gi 1 måneds varsel på e-post/sms. Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap gjelder vanlige medlemsbetingelser.

 

5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALE MED AVTALEGIRO-ORDNING

Oppsigelsestiden er en -1- måned fra og med førstkommende månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet.

(Eks. Ved registrert oppsigelse i løpet av november, opphører medlemskapet 31. desember med siste avtalegirotrekk den 20.november)

Oppsigelsen skal skje skriftlig. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene, eller på grunn av flytting. Ved søknad om oppsigelse av medlemskap innenfor bindingstiden må oppsigelsesgrunnen dokumenteres. Samme oppsigelsestid gjelder.

 

6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Treningssenteret AS forbeholder seg retten til å si opp medlemskontrakten dersom medlemmet foretar seg vesentlige brudd på Treningssenteret AS sine interne retningslinjer;

-Tyveri fra senteret eller medlemmer

-Ikke har gyldig fullmakt fra foresatte

-Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERPI AS s tilbud

-På en eller annen måte opptrer mot STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERPI AS sine interesser og formål

-Opptrer respektløst overfor øvrige medlemmer eller ansatte

-Ikke overholder trivselsregler etter anmodning fra de ansatte

Ved manglende betaling av treningsavgift vil medlemmet bli utestengt fra senteret. Medlemskapet fortsetter å løpe til treningsavgiften er betalt. Først etter betaling av utestående er det mulig å si opp avtalen etter pkt 5.

 

7. MEDLEMSKONTRAKT MED AVTALEGIRO-ORDNING

Dette er en betalingsform der medlemmet plikter å benytte seg av AvtaleGiro. En avtalt og månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto  den 20. hver måned. Månedlig treningsavgift vil løpe til avtalen blir sagt opp skriftlig av en av partene, og stopper ikke når bindingstiden er over. Dersom den månedlige treningsavgiften ikke blir trukket fra medlemmets konto, vil STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERPI AS sende kravene videre til inkassoselskap. Der vil det bli sendt ut 1. gangs purring med påløpende gebyrer. Dersom tilsendt purring ikke belastes innen forfall overføres dette til inkasso. Ved prisendring, skal medlemmet varsles en -1- måned før prisendringen trer i kraft. Dette kan skje tidligst etter at bindingstiden er over. Avtalegirofullmakten til banken kan tilbakekalles av medlemmet, bllir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpet og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemskapsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

 

8. PILATES APPARATER/INDIVIDUELLE TIMER.

De som trener på Pilates apparat reformer booker timer online.  Timer kunden har tilgode må brukes innen 6 mnd. Kunden må selv ha oversikt over timer som kunden har tilgode.  VÆR OPPMERKSOM PÅ AT  dersom en kunde med fast plass kommer for sent til timen og ikke har gitt beskjed kan en annen få den ledige plassen. Kunden mister da timen og timen kan ikke tas igjen senere.

9. Informasjon via e-post/sms

Ved signering av denne avtalen samtykker medlemmet i at STUDIO PILATES TRENING OG FYSIOTERAPI AS kan sende informasjon via e-post/sms.